گروه دینی و عربی

سوال دینی سوم نوبت اول
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
 

الف) در جای خالی عبارات زیر کلمه ای مناسب بنویسید.

 

1)اولین چیزی در قیامت مورد محاسبه قرار می گِیرد...........................است.                                                                                                                                         

 

2) ارتباط مخصوصی که میان علت و معلول بر قرار است.....................نام دارد.  

 

                                                                                                                                                                                 3)هر حدیث را باید با توجه به.................................و...............................تفسیر کرد.                                                                                                                                            

 

4)بالاترین هجرتها، هجرت از............................و.............................می باشد


 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

1

 

1

 

نام ونام خانوادگی:                             اداره آموزش و پرورش منطقه فامنین                 شماره:

 

نام پدر:                                      مدرسه راهنمایی محمد محمدی سناج –نوبت اول        کلاس سوم:

                                                سوالات درس دینی سوم  راهنمائی  -مورخه ...../10/90

الف) در جای خالی عبارات زیر کلمه ای مناسب بنویسید.

 

1)اولین چیزی در قیامت مورد محاسبه قرار می گِیرد...........................است.                                                                                                                                         

 

2) ارتباط مخصوصی که میان علت و معلول بر قرار است.....................نام دارد.  

 

                                                                                                                                                                                 3)هر حدیث را باید با توجه به.................................و...............................تفسیر کرد.                                                                                                                                            

 

4)بالاترین هجرتها، هجرت از............................و.............................می باشد.                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

ب)صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را باعلامت (×)مشخص کنید.

 

5)روز فصل یعنی روز جدایی.                                                             ص                          غ

 

 

6)در رابطه بِین علت و معلول" علت همیشه نیازمند معلول است.                  ص                        غ

 

7)هدایت عمومی فقط شامل انسان ها می شود.      

                                                                                                       ص                        غ

 

8) بیامبران از گناه واشتباه معصوم بودند.                                                 ص                        غ            

 

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

ج)باسخ درست را علامت بزنید.

 

9)این سخن از کیست ـ؟ «فقیهان از جانب بیامبران امین امت میباشند»

 


الف)بیامبر(ص)                      ب)حضرت علی(ع)               ج)  امام خمینی(ره)               د)امام صادق(ع)

 

10)کدام علم بایه اجتهاد است؟

 


الف)  علم استنباط                      ب)    علم درایه                                 ج)   علم اصول                           د)    علم رجال

 

11) سه اصل اساسی که همه ادیان به آن استوار می باشند کدام است.؟

 


الف) توحید-عدل –معاد                ب) عدل- امامت- توحید          ج)  نبوت- امامت- معاد                       د)  توحید- نبوت- معاد

 

 

 

1

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

 

2

د)به سوالات داده شده باسخ کامل بنویسید

 

12)تفاوت انسان با سایر موجودات در چیست؟                                                                                                                                                                                     

 

 

 

13) مفاد نخستین بیمان در عقبه چه بود؟                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

14) برهان علیت را بیان کنید.؟ 

 

 

 

 

 

 

15) آیه «ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بمان  نسوا یوم الحساب» را ترجمه کنید 

قطعا کسانی که .......................................................................     چون اینان......................................  .

 

 

 

                                                                                                                       

16) آگاه شدن کفار از هجرت وبایداری و ایثار مسلمانان چه تاثیری بر آنان گذارد؟                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

17)مبدا تاریخ اسلام چیست؟ و چرا این مبدا برای تاریخ اسلام بر گزیده شده است؟  ( کلمات راهنما: جهل- ظلم- سیئات)                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

18) خدا از آگاهان چه عهدی گرفته وچه مسئولیتی را بر عهده آنان نهاده است؟                                                                                                                                              

 

 

 

 

19) با توجه باسخ ابوذر «چرا مردن برای ما ناپسند است»؟                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

20) با توجه فرمایش بیامبرصلی الله علیه  اگر حقوق مردم در دنیا ادا نشود در آخرت چگونه ادا می شود؟