ارزشیابی پیام های آسمان در نوبت دوم

ارزشیابی پیام های آسمان

شیوه نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی   ((درس پیام های آسمان ))

اصلاحیه شیوه نامه ارزشیابی پیام های آسمان

آزمون کتبی نوبت دوم باید ازکل مطالب کتاب باشد،لذاازنمره کتبی، 3 نمره به مطالب نوبت اول و5 نمره به مطالب نوبت دوم اختصاص می یابد، بنابراین بارم بندی پیشنهادی برای آزمون کتبی نوبت دوم عبارت است از:

درس

نوبت اول

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم

هفدهم

نمره

3

 

5/.

75/.

5/.

1

5/.

5/.

75/.

5/

/ 0 نظر / 34 بازدید