ٍمجموعه سوالات پیام های آسمانی اول راهنمایی ‏

 

 

درس اول:

1-  چرا خداوند همواره ما را می بیند و به ما توجه دارد ؟

2-  اگر خداوند لحظه ای از ما وجهان پیرامون ما مراقبت نمی کرد چه حوادثی ممکن بود به وجود آید ؟

3- آیا انسان فقط در زمان خطر و مشکل به خداوند نیاز دارند؟

4- توضیح دهید چرا با وجود فرشتگان از مردم ، باز هم عدّه ای دچار حوادث مختلف می شوند؟

سوالات متن

 

5- کامل کنید حالا که می دانم خداوند همواره مرا می بیند ............

6- مفهوم  آیه « هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم »  چیست ؟

7- با توجه به سخن امام باقر (علیه السلام ) فرشتگان چگونه انسان را یاری می کنند ؟

8-معنی آیه « هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم » را بنویسید ؟

9- مفهوم آیه « ...وسعَ کُرسیهُ السَّماواتِ وَالاَرضَ وَلا یَودوهُ حِفظِهُما و هوَ العلی العَظیم »  چیست ؟

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید ؟

 10- چون خداوند مارا دوست دارد همیشه به ما توجه دارد

11- انسان فقط در هنگام مشکل به خداوند نیاز دارد .

12-فرشتگان از انسان ها محافظت می کنند.

 

پاسخ سوالات درس اول

1- چون خدا مارا بیشتر از همه موجودات دوست دارد .

 

2- هر لحظه ممکن بود حادثه ای ناگوار برای ما پیش بیاید . مثل تصادف ؛ سقوط از بلندی  و غیره

 

3- خیر انسان در همه حال به خدا نیاز مند است

 

4- در حقیقت این افراد با اشتبا هات و گناهانی که انجام می دهند خودشان را از حمایت خداوند و فرشتگان محروم می کنند .

5- من هم تلاش می کنم خداوند از من ناراضی نباشد .

 

6- خدا همیشه مراقب ما انسانهاست

 

7- به دستور خداوند او را از این که در چاه بیفتد یا دیواری بر او فرو ریزد و یا این که حادثه بد دیگری دچار شود حفظ می کنند

8- هر کجا باشید خدا با شماست .

9- خداوند از همه آسمانه و زمین مراقبت می کند

10- درست

11- نادرست

12- درست

درس دوم :

1- نمونه هایی از محبت خداوند به خود را بیان کنید.

2- ما چگونه می توانیم شکر نعمت های خداوند را بجا بیاوریم ؟

3- آیا رشد عقلی می تواند به رشد اخلاقی ما کمک کند ؟ مثالی بزنید .

 

سوالات متن  

4- چند نوع رشد داریم نام ببرید ؟

5- کدام نعمت باعث بر تری انسان از حیوانات  می شود ؟

6-  وقتی کسی یاد می گیرد بدون اجاز وسایل مردم را بر ندارد به چه رشدی رسیده است ؟

7- بهترین راه شکر گذاری از نعمت های خداوند چیست ؟

8-آیا همین که ما نعمتی در اختیار داشته باشیم برای خوشبخی کافی است؟

پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید

9- حدیث زیر به چه رشدی در انسان اشاره دارد « یکی از بهترین عبادت ها فکر کردن به قدرت خداوند است .

الف- رشد جسمی                        ب- رشد عقلی                      ج- رشد اخلاقی

10-  امیر المومنین علیه السلام   می فرماید : خدایا اعضای بدنم را نیرومند گردان تا بتوانم در راه تو خدمت کنم  » این جمله به چه رشدی اشاره دارد

الف- رشد جسمی                          ب- رشد عقلی                          ج- رشد اخلاقی

11-  حدیث « ازدروغ بپرهیزید چه بزرگ باشد چه کوچک ، شوخی باشد یا جدی» .امام سجاد علیه السلام بیانگر چه رشدی است ؟

الف- رشد جسمی                          ب- رشد عقلی                          ج- رشد اخلاقی

12- دانش آموزی که به دوستانش در حل مشکلات درسی کمک می کند از کدام نعمت خداوند تشکر می کند ؟

الف- چشم                           ب- علم و دانش                           ج- مال و ثروت     

 

12-جدول را کامل کنید

نمونه کارها

با این کار  شکر کدام نعمت را به جا می آورد؟

نوجوانی که قران می خواند

چشم و زبان

کسی که برای نشاط و سلامتی مرتب ورزش می کند

سلامتی

دانش آموزی که به سخنان معلم گوش می دهد

گوش

کسی که به فقیرا و نیاز مندان کمک می کند

پول و ثروت

فرزندی که به پدر و مادر احترام می کند

پدر و مادر

پزشکی که دلسوزانه به بیماران خدمت می کند

علم و دانش

دانش آموزی که به دوستانش در مشکلات درسی کمک می کند

علم و دانش – دوستان

 

پاسخ سوالات درس دوم:

1- چشم -گوش – عقل – پدر و مادر – سلامتی –و........

 

2- عقل

3- بله ، مانند کسی که در صف نانوایی نوبت خود را به فردی پیر می دهد  یا کسی که از غذای خود به افراد گرسنه می بخشد

4- سه نوع – رشد جسمی- رشد عقلی – رشد اخلاقی

5- نعمت عقل و اندیشه

6- رشد عقلی

7- استفاد درست از نعمت های خداوند .

8-نه خیر باید از آنها به صورت درست و بجا استفاده کنیم  ودر گناهان استفاده نکنیم

9-رشد عقلی

10- رشد جسمی

11- عقلی

12-علم و دانش

درس سوم:

1- شکر عملی چیست ؟

2- مهم ترین فایده نماز خواندن را توضیح دهید ؟

3- حضرت علی ( علیه السلام ) در باره دوست داشتنی ترین کارها نزد خدا چه می فرماید ؟

4- معنی آیه « لَئُن شکر تم لَاَزیدنَّکُم » را بنویسید ؟

5- امام صادق علیه السلام در باره شکر عملی چه می فرمایند ؟

جاهای خالی را کامل کنید .

6- امام صادق علیه السلام می فرماید شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند .........................دوری کنی .

7- امیر المومنین علیه السلام می فرماید دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند بلند مرتبه .........................است

-8 شکرکردن به دو صورت انجام می گیرد .........................و .............................

9- مفهوم آیه « لَئُن شکر تم لَاَزیدنَّکُم » کدام مورد است .

الف) شکر زبانی یکی از شکر ها است         ب)   زیاد  شکرکردن خوب است            ج) شکر کردن زیادی نعمت می آورد 

 

 

 

 

جدول زیر را کامل کنید .

نعمت خداوند

شکر نعمت

ناسپاسی نعمت

معلم

 

 

پیامبران

 

 

زبان

 

 

دارایی و مال و ثروت

 

 

گوش

 

 

 
 

پاسخ سوالات درس سوم

1- استفاده درست از نعمت های خداوند مثلاً استفاده از چشم برای مطالعه یا قران خواندن

2- نماز خواندن بهتریت را تشکر از خداوند است

3- دوست داشتنی ترین کارها نذد خداوند بلند مرتبه نماز خواند است

4- اگر سپاس گزاری کنید خداوند نعمتهایش را زیاد می کند

5- شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند حرام کرده است دوری کنی

6- حرام کرده است

7- نماز خواندن

8- زبانی- عملی

9 –ج

 

درس چهارم :

1- ارکان نماز چند تاست آن ها را نام ببرید ؟

2- فرق میان ارکان و غیر ارکان در نماز چیست ؟

3- کدام یک از موارد زیر رکن و کدام یک غیر رکن است و هر کدام در یک نماز دو رکعتی چند مرتبه تکرار می شوند: نیت ، رکوع، تشهد

سوالات متن درس چهارم

4- چگونه می توان احکام نماز را یاد گرفت ؟

5- با توجه به سخن پیامبر شیطان تا چه زمانی از مومنان ترسان و گریزان است ؟

6- امام باقر علیه السلام در باره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید

7- از نماز ظهر عاشورا چه می فهمیم ؟

درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

8- در نماز اگر قنوت را فراموش کنیم نماز م باطل نمی شود

9- اگر رکوع را ندانسته  نخوانیم یا فراموش کنیم نماز مان درست است

10- تشهد از ارکان نماز به حساب می آید

11- کدام مورد از ارکان نماز به حساب می آید

الف- نیت        ب- سلام                     ج- ترتیب                  د- قرائت

 

پاسخ سوالات درس چهارم

1-پنج تا 1- نیت2- قیام 3-تکبیرة الاحرام4- رکوع 5- سجود

2- ارکان قسمت هایی از نماز است که اگر فراموش شود یا اشتباه شود نماز باطل است ولی اگر واجبات دیگر فراموش شود یا اشتباه شود نماز باطل نمی شود

 

3- نیت رکن و یک بار در نماز – رکوع رکن 2 بار – تشهد غیر رکن یک بار

 

4- از رساله مراجع تقلید یا پرسیدن از افراد آگاه

5- تا زمانی که مومن مراقب نماز های پنج گانه است تا در وقتش انجام دهد

6- امام باقر می فرماید نماز ی کهدر اول وقت خوانده می شود با شکلیب درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید تومرا خوب حفظ کردی خدا هم تورا حفظ کند

7- می فهمیم که نماز اول وقت بسیار ارزشمند است

8- درست

9-غلط

10- غلط

11-نیت        

/ 16 نظر / 180 بازدید
نمایش نظرات قبلی

[بغل][نیشخند][شیطان][دلقک][گاوچران][قهقهه]

هم کلاسیتم

بقیه ی درس ها کو

احسان

مرسی از زحماتتون

امیر ارسلان زارع

لطفا درس های بعدی را بدهید

glayer

سلام [پلک] من گلاره[خجالت] 14.50 ساله [نگران] ار دبی [زبان] هستم امیدوارم خوب باشید [ماچ] من ار این سایتتون [بغل] خیلی خوشم اومد ممنون [ماچ] من این سایت رو به دوستام هم معرفی می کنم [پلک] چون خودم خوشم اومده کاری می کنم همه [خنده] خوششون بیاد [ابرو][دست] خدانگهدار [خداحافظ] بای بای [خداحافظ] i love you [گل][تایید][قلب]be omide didar [رویا][زودباش][راک][عجله][لبخند]

glayer

albate age bagyeye dars ha bood bad nabod [چشمک]

الهه

مسخره[شیطان][عصبانی] حالم به هم خورداه اه[اوغ][سبز] به اینم میگن سوال[اوه]اخه مگه دلقکی[دلقک] یه سوال خوب بزن تووبت[ابله][ابله][سوال]

امیر

اه حالم به هم خورد [شکست]

azizi

[نیشخند][ساکت][لبخند]