قواعد عربی

اوزان و حروف زائد وزنهای (فاعل – مفعول – فعیل )
قانون
در هر کلمه سه حرفی: حرف اول «فاء الفعل» - حرف دوم «عین الفعل» - حرف سوم «لام الفعل» نام دارد.
حروف اصلی فعل را این حروف تشکیل می دهند:
ف – ع – ل مانند : ذهب – نصر – کشف – نظر و ...
ریشه فعل از فعل گرفته می شود -> ن – ص – ر
الف – (فاعل)

-برای ساختن «فاعل» باید حرف الف را میان ف و ع آورد تا فاعل ساخته شود:ف– ا– ع– ل
- در وزن فاعل جای حروف ف – ع – ل ثابت است ولی هر حرف دیگری می تواند به جای آنها بیاید، ولی «ا» هم مکانش ثابت است و هم خودش مانند: فاعل – ناصر
- وزن فاعل ریشه های سه حرفی را به مفهوم «صفت فاعلی» تبدیل می کند، مانند:
عالم – قادر – عابد – راحم -> ریشه: علم – قدر – عبد – رحم
ب – ( فعیل )
- برای ساختن «فعیل» نیز باید به فعل، بین دو حرف ع و ل حرف «ی» اضافه کرد: ف – ع – ل
-وزن «فعیل» کلمات سه حرفی را به مفهوم«صفت مطلق»تبدیل می کند: ف– ع– ی– ل

ج – (مفعول)
مانند : علیم – قدیر – عبید – رحیم -> ریشه: علم – قدر – عبد – رحم
- برای ساختن مفعول باید حرف «م» را اول فعل و قبل از «ف» بیاوریم و حرف «و» را بین ع و لام بیاوریم.
حروف ثابت: م – و حروف اصلی: ن – ص – ر
مفعول م – ف – ع – و – ل -> منصور م – ن – ص – و – ر
وقتی ریشه سه حرفی بر وزن مفعول در می آید مفهوم (صفت مفعولی) پیدا می کند.
مانند : منصور – معبود – معلوم – مقدور -> ریشه : نصر – عبد – علم – قدر
· نکته: در اغلب کلمات عربی معمولاً سه حرف اصلی وجود دارد.
· با افزودن حروف زائد، وزن جدید ساخته می شود.
· هر یک از کلمات عربی دارای آهنگ یا وزن خاصی هستند.
راهنمایی راهنمایی راهنمایی
اسم اشاره
مذکر
هذا (اسم اشاره به نزدیک) مانند : هذا صِراطٌ مستقیمٌ.
ذلک (اسم اشاره به دور) مانند : ذلک فَضْلُ الله .
مؤنث
هذه (اسم اشاره به نزدیک ) مانند : لا تَقْرَبا هذه الشَّجَرة .
تلک (اسم اشاره به دور ) مانند : تلک الْجَنَّة ُ .... .

اسم اشاره مثنی:
الف) مذکر :
هذان ِ - هذین ِ مانند: هذان ِ طالبان ِ . هذین ِ طالبَینِ
ب) مؤنث :
هاتان ِ – هاتَین ِ مانند: هاتان طاِلبَتان ِ . هاتَین ِ طالِبَتَین ِ

اسم اشاره جمع :
الف ) نزدیک – هؤلاء
ب ) دور – اولئک

کلمات پرسشی:
هَل = آیا ؟ ¬ هل انتم مسلمون ؟
ما = چه چیزی ؟ ¬ ما هذا ؟
مَن = که، چه کسی ؟ ¬ مَنْ المُؤمِنُ؟
أین = کجا ¬ أین بقیّة الله ؟
کلمات جواب:
در جواب پرسش هایی که با «هل» آغاز می شوند:
نَعَم – لا
در جواب پرسش هایی که با «أینَ» آغاز می شوند.
تَحتَ – فَوقَ – جَنْب – أمام – خَلْف – عَلی – فِی
/ 0 نظر / 59 بازدید