سوالات آمادگی دفاعی برای نوبت اول

 

1-     حیوانات در برابر خطر چه عکس العمل هایی نشان می دهند ؟

2-     بین عکس العمل انسان با حیوان هنگام روبرو شدن با خطر ها چه تفاوتی وجود دارد ؟

3-     هنگام حمله دشمن به هر کشور کدام نیروها مسئولیت دفاع را بر عهده دارند؟

4-     ویژگی های حرکت های مردمی را بنویسید؟

5-     به حرکت جمعی و خود جوش که به صورت داوطلبانه انجام می گیرد..............................می گویند؟

6-     حضور نیروهای قدیمی بسیج در کنار نسل جوان چه نتایجی در بر دارد؟

7-     در چه صورتی انسان هنگام بر خورد با خطر ها و تهدیدهامحیطی دچار نا امنی می شود؟

8-     هنگام روبرو شدن با نا امنی چه احساسی در فرد به وجود می آید و چه عکس العملی از خود نشان می دهد؟

9-     نا امنی در چه زمینه هایی در جامعه ممکن است به وجود بیاید؟

10- آیا نا امنی در زمینه اقتصادی به نا امنی در زمینه اجتماعی هم ربط دارد؟ یک مثال بزنید ؟

11- دو مورد از عوارض نا مطلوب ناشی از بی نظمی را بیان کنید؟

12- رعایت و اجرای دقیق آداب نظامی در یک پادگان چه نتایجی به همراه دارد؟

13- در یک پادگان چه مقررات کلی وجود دارد آنها را نام ببرید؟

14- منظور از این جمله چیست > « اگر در پادگان عرق بیشتری بریزید، در میدان جنگ خون کمتری ریخته خواهد شد» ؟

15- در آموزش نظامی به مجموعه حرکات منظم انجام شده چه واژه ای به کار می برند؟( مانند از جلو نظام، خبر دار و......)

16- چند حرکت نظام جمع را نام ببرید؟

17- فوائد حرکات نظام جمع چیست؟

18- چند نوع عوارض طبیعی و غیر طبیعی را نام ببرید؟

19- عوارض طبیعی و غیر طبیعی چه کمکی به افراد حاضر در جنگ می کنند؟

20- نام چند سلاح را بنویسید؟

21- اگر بار مسافران و وسایل نقلیه در فرودگاه یا مرز ها بازرسی نشود چه وقایعی ممکن است پیش بیاید؟

22- سلاح های شیمیایی را از نظر حالت به چند دسته تقسیم  می کنند؟

23- سلاح های شیمیایی از لحاظ تاثیر به چند گروه تقسیم می شوند( سه مورد از آن ها را بنویسید؟

24- چرا در جنگ ها از سلاح های شیمیایی استفاده می کنند؟

25- خسارت کدام یک از حالت های شیمیایی بیشتر است ؟ چرا؟

26- راه های  نفوذ سلاح شیمیایی به بدن کدام است ؟

27- آیا همه سلاح های شیمیایی  به یک قسمت بدن جراحت وارد می کنند؟

28- پدافند غیر عامل را تعریف کنید؟

29- فریب چیست؟

30- فریب به چند صورت انجام می گیرد؟

31- فایده اختفاء و استتار را بنویسید؟

32- همرنگ شدن با محیط را .................................می گویند؟

33- پنهان شدن از دید دشمن را ...............................می گویند؟

34- راه های کاهش  خطر زلزله را بنویسید؟

35- پرا کسب آمادگی برای رویارویی با زلزله لازم است؟

36- حوادث به چند صورت رخ می دهند؟

37- چند نمونه حوادث طبیعی و غیر طبیعی را نام ببرید؟

38- .( کدام مورد از فعالیت های بسیج در زمینه های مختلف است) از گروه «ب» کلمه مناسب را به جملات قسمت «الف» وصل کنید

 

                                 الف                                                      ب

فعالیت پشتیبانی در حوادث                                                       فرهنگی

تقویت وحدت و همبستگی                                                      امداد رسانی

بالا بردن سطح آگاهی و دانش و فرهنگ مردم                              سیاسی

                                                                                       دفاعی 

 

/ 0 نظر / 112 بازدید