عربی دوم خرداد ماه

 نام و نام خانوادگی :                              اداره آموزش وپرورش منطقه فامنین           شماره :

 

نام پدر                                           مدرسه راهنمایی محمدی سناج – نوبت دوم      وقت : 60 دقیقه

 

کلاس :                                                       سولات عربی  پایه دوم         

جمع

شفاهی

کتبی

 

 

 

1-معنی کلمات زیر را بنویسید .

 رَبیع :                     رَزَقَ:                          الرِسالَة :                       طوبی لَکَ :

2- تر جمه جملات زیر را بنویسید .

 

الف- اَلحَمامةُ وَ اَلبومَةُ قَد ذَهَبَتا .

 

ب – شَرِبتُ قَلیلاً مِنَ اَلماء .

 

ج- تَلعَبُ فی وِعاءٍ زُجاجی .

 

د- اَما اِخوَةُ یوسُفَ فَیَحسِدونَ .

 

3- متن زیر را خوانده و به سوالات پرسیده شده پاسخ دهید .

                 عَلِمَ فِرعَونُ انَّ حکومَتهُ فی خَطَرٍ ،واَمَرَ بِقَتلِ کُلَّ مولود، قالـت زَوجةُ فِرعَونُ  کیفَ تَقتُلونَ هذَا الطِفلُ
                   هذَا الطِّفلُ   قرةَ عَینُنا

 

- هَل اَمَرَ فِرعَونُ بقَتلِ کُلَ مَولودٌ؟             نَعَم                  لا 

 

- مَن قالَت هذا طِفلٌ قُرةَ عَینُنا ؟           فِرعَون               زَوجَةَ فِرعَون 

 

4- در جمله داده شده اسم، فعل، حرف را مشخص کنید.

                                                                       اَلناسُ یَدخُلونَ فی دین الله

5- نوع جمع های زیر را مشخص کنید .

 اَیّام :                                        مفلِحونَ :                                         صالِحات:

 

6- برای کلمات مشخص شده یک هم خانواده بنویسید .

 


الف- حمّالَة اَلحَطَب                              ب – فَقَد جاءَکُم بَشیرٌ وَنَذیرٌ

 

 

7- از کلمات داده شده کلمه ای مناسب در جای خالی قرار دهید . ( یَسالُ  ، قَلیل  ، یَنظُرُ  )

 

الف- متاعُ اَلدُّنیا .................( بهره دنیا اندک است)  

ب- ..............اَیّانَ یَومَ القیامَة .( می پرسد قیامت چه موقع است)

8- فعل زیر را صیغه شناسی کنید . 5/0

                                                      یخرُجونَ                                                                                   

9- جمله زیر را به صورت مضارع بنویسید .

                                                                انتم جَلَستم فی اَلصف :

 

10- با توجه به فعل جمله در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

الف- ...............یخرُجنَ مِنَ اَلبَیتِ .                              ب-................ اذکُررَبّی دائِمَاً ( اَنا،  نَحنُ،  اَنتَ )

 

ج- .............اَخَذتُما اَلکِتاب .                                       د-.....................یَلعبانِ فی اَلمَدرَسَةِ .

11- در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .

الف – هُن ................. الی اَلمَدرَسَةِ. ( وصَلَ )           ب- اَنتِ ...............مِنَ اَلبیتِ . ( خرَجَ )

ج-  اَنتُما ................رَبَّ اَلعالَمینَ . ( شَکَرَ  )              د- هی .............کلام والدها . ( سَمع )

  

12- جمله زیر را به عربی بر گردانید .

                                              کی به خانه بر می گردی

13-در جای خالی فعل مضارع   مناسب بنویسید .

الف – اَنتُما ...................منَ اَلمَدرَسَةِ . ( خَرجَ)       ب- هوَ..................  اَلدَّرس . (کَتَبَ)

ج-  هما .................فی اَلحَدیقة .  ( لَعِبَ- مذکر )     د-  نَحنُ ................بِفَرَحِ المُسلِمین.( فَر

/ 0 نظر / 33 بازدید